Wikia


Het viel eens

partituur van Het viel eens hemels douwe

Van Het viel eens hemels douwe zijn drie melodieën bekend. De oudste melodie is in Antwerpen gepubliceerd in het jaar 1539 in 'Een devoot ende profitelijck boeckxen', maar de melodie is waarschijnlijk nog ouder.

Er bestaat naast dit religieus lied nog een wereldlijk lied dat dezelfde beginregel heeft. Het schrijven van wereldlijke teksten op religieuze melodieën was vroeger erg verspreid. (Denk maar aan de vaganten)

Tekst Edit

1.
Het viel eens hemels douwe
al in een maechdekijn;
ten was nye beter vrouwe.
Dat dede een kindekijn
dat van haer wert gheboren,
ende si bleef maghet fijn.
O, maghet uutvercoren,
lof moet u altoos sijn.

2.
Maria en Joseph mede
sy quamen te Bethleemwaert,
want dat was Josephs stede
als ons de scrifture verclaert,
sy mochten nergens inne,
men wysde se altijd voort;
die hemelsche coninghinne
en was daer niet ghehoort.

3.
Met moederliker minne
leyde si hem op haren schoot;
haer herte verblide binnen,
dat dede sijn mondeken root.
Si custe hem aen sijn wanghen;
hi suchte menichfout,
daer hi quam sijn ghevangen
verlossen, ionck en out.

Gebruik Edit

Er zijn nog andere strofen van dit lied bekend.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.